کابل

کابل های مورد استفاده این مجموعه استاندارد میباشد و بسته به نوع مصرف از 2 تا 7 رشته متغیر است.

سایز

محصولات مشابه