اتصالات مسی

اتصالات مسی کاربرهای مختلفی در صنعت تهویه و تاسیسات دارد. از جمله کاربردهای اتصالات میتوان به ایجاد انشعابات از لوله های مسی، تبدیل سایز آنها به سایز های بزرگتر و کوچکتر، ایجاد خم های نود و چهل وپنج درجه و غیره نام برد.

سایز

گوناگونی اتصالات مسی شامل موارد زیر میشود

زانو مسی

سه راه مسی

یو مسی

تبدیل مسی

بوشن مسی

تمامی اتصالات مسی از سایز 1/4 اینچ تا 1/8-3 اینچ موجود میباشد

<table class="table table-row-highlight">
    <thead>
        <tr>
            <th class="table-corner"></th>
            <th>mm</th>
            <th>0.3</th>
            <th>0.35</th>
            <th>0.4</th>
            <th>0.45</th>
            <th>0.5</th>
            <th>0.55</th>
            <th>0.6</th>
            <th>0.63</th>
            <th>0.7</th>
            <th>0.76</th>
            <th>0.8</th>
            <th>0.9</th>
            <th>1</th>
            <th>1.2</th>
        </tr>
    </thead>
    <tbody>
        <tr>
            <td class="table-heading">mm</td>
            <td class="table-heading">inch</td>
            <td class="table-heading">0.012</td>
            <td class="table-heading">0.014</td>
            <td class="table-heading">0.016</td>
            <td class="table-heading">0.018</td>
            <td class="table-heading">0.020</td>
            <td class="table-heading">0.022</td>
            <td class="table-heading">0.024</td>
            <td class="table-heading">0.025</td>
            <td class="table-heading">0.028</td>
            <td class="table-heading">0.030</td>
            <td class="table-heading">0.031</td>
            <td class="table-heading">0.035</td>
            <td class="table-heading">0.039</td>
            <td class="table-heading">0.047</td>
        </tr>
        <tr>
            <td class="table-heading">4</td>
            <td class="table-heading">---</td>
            <td class="table-content">&nbsp;</td>
            <td class="table-content">&nbsp;</td>
            <td class="table-content">&nbsp;</td>
            <td class="table-content">&nbsp;</td>
            <td class="table-content">&nbsp;</td>
            <td class="table-content">&nbsp;</td>
            <td class="table-content">&nbsp;</td>
            <td class="table-content">&nbsp;</td>
            <td class="table-content">&nbsp;</td>
            <td class="table-content">&nbsp;</td>
            <td class="table-content">&nbsp;</td>
            <td class="table-content">&nbsp;</td>
            <td class="table-content">&nbsp;</td>
            <td class="table-content">&nbsp;</td>
        </tr>
        <tr>
            <td class="table-heading">4.76</td>
            <td class="table-heading">3/16</td>
            <td class="table-content">&nbsp;*</td>
            <td class="table-content">&nbsp;</td>
            <td class="table-content">&nbsp;*</td>
            <td class="table-content">&nbsp;</td>
            <td class="table-content">&nbsp;</td>
            <td class="table-content">&nbsp;</td>
            <td class="table-content">&nbsp;</td>
            <td class="table-content">&nbsp;</td>
            <td class="table-content">&nbsp;</td>
            <td class="table-content">&nbsp;</td>
            <td class="table-content">&nbsp;</td>
            <td class="table-content">&nbsp;</td>
            <td class="table-content">&nbsp;</td>
            <td class="table-content">&nbsp;</td>
        </tr>
        <tr>
            <td class="table-heading">6.35</td>
            <td class="table-heading">1/4</td>
            <td class="table-content">&nbsp;</td>
            <td class="table-content">&nbsp;</td>
            <td class="table-content">&nbsp;</td>
            <td class="table-content">&nbsp;</td>
            <td class="table-content">&nbsp;</td>
            <td class="table-content">&nbsp;</td>
            <td class="table-content">&nbsp;</td>
            <td class="table-content">&nbsp;</td>
            <td class="table-content">&nbsp;</td>
            <td class="table-content">&nbsp;</td>
            <td class="table-content">&nbsp;</td>
            <td class="table-content">&nbsp;</td>
            <td class="table-content">&nbsp;</td>
            <td class="table-content">&nbsp;</td>
        </tr>
        <tr>
            <td class="table-heading">7.93</td>
            <td class="table-heading">5/16</td>
            <td class="table-content">&nbsp;</td>
            <td class="table-content">&nbsp;</td>
            <td class="table-content">&nbsp;</td>
            <td class="table-content">&nbsp;</td>
            <td class="table-content">&nbsp;</td>
            <td class="table-content">&nbsp;</td>
            <td class="table-content">&nbsp;*</td>
            <td class="table-content">&nbsp;</td>
            <td class="table-content">&nbsp;</td>
            <td class="table-content">&nbsp;</td>
            <td class="table-content">&nbsp;</td>
            <td class="table-content">&nbsp;</td>
            <td class="table-content">&nbsp;*</td>
            <td class="table-content">&nbsp;</td>
        </tr>
        <tr>
            <td class="table-heading">9.52</td>
            <td class="table-heading">3/8</td>
            <td class="table-content">&nbsp;</td>
            <td class="table-content">&nbsp;</td>
            <td class="table-content">&nbsp;*</td>
            <td class="table-content">&nbsp;</td>
            <td class="table-content">&nbsp;*</td>
            <td class="table-content">&nbsp;</td>
            <td class="table-content">&nbsp;</td>
            <td class="table-content">&nbsp;</td>
            <td class="table-content">&nbsp;</td>
            <td class="table-content">&nbsp;</td>
            <td class="table-content">&nbsp;</td>
            <td class="table-content">&nbsp;</td>
            <td class="table-content">&nbsp;</td>
            <td class="table-content">&nbsp;</td>
        </tr>
        <tr>
            <td class="table-heading">12</td>
            <td class="table-heading">---</td>
            <td class="table-content">&nbsp;</td>
            <td class="table-content">&nbsp;</td>
            <td class="table-content">&nbsp;</td>
            <td class="table-content">&nbsp;</td>
            <td class="table-content">&nbsp;</td>
            <td class="table-content">&nbsp;</td>
            <td class="table-content">&nbsp;</td>
            <td class="table-content">&nbsp;</td>
            <td class="table-content">&nbsp;*</td>
            <td class="table-content">&nbsp;</td>
            <td class="table-content">&nbsp;</td>
            <td class="table-content">&nbsp;</td>
            <td class="table-content">&nbsp;*</td>
            <td class="table-content">&nbsp;</td>
        </tr>
        <tr>
            <td class="table-heading">12.7</td>
            <td class="table-heading">1/2</td>
            <td class="table-content">&nbsp;</td>
            <td class="table-content">&nbsp;</td>
            <td class="table-content">&nbsp;*</td>
            <td class="table-content">&nbsp;</td>
            <td class="table-content">&nbsp;</td>
            <td class="table-content">&nbsp;*</td>
            <td class="table-content">&nbsp;</td>
            <td class="table-content">&nbsp;</td>
            <td class="table-content">&nbsp;</td>
            <td class="table-content">&nbsp;</td>
            <td class="table-content">&nbsp;*</td>
            <td class="table-content">&nbsp;</td>
            <td class="table-content">&nbsp;</td>
            <td class="table-content">&nbsp;</td>
        </tr>
        <tr>
            <td class="table-heading">15.87</td>
            <td class="table-heading">5/8</td>
            <td class="table-content">&nbsp;</td>
            <td class="table-content">&nbsp;</td>
            <td class="table-content">&nbsp;</td>
            <td class="table-content">&nbsp;</td>
            <td class="table-content">&nbsp;</td>
            <td class="table-content">&nbsp;</td>
            <td class="table-content">&nbsp;</td>
            <td class="table-content">&nbsp;</td>
            <td class="table-content">&nbsp;</td>
            <td class="table-content">&nbsp;</td>
            <td class="table-content">&nbsp;</td>
            <td class="table-content">&nbsp;*</td>
            <td class="table-content">&nbsp;</td>
            <td class="table-content">&nbsp;</td>
        </tr>
        <tr>
            <td class="table-heading">16</td>
            <td class="table-heading">---</td>
            <td class="table-content">&nbsp;</td>
            <td class="table-content">&nbsp;</td>
            <td class="table-content">&nbsp;</td>
            <td class="table-content">&nbsp;</td>
            <td class="table-content">&nbsp;</td>
            <td class="table-content">&nbsp;</td>
            <td class="table-content">&nbsp;</td>
            <td class="table-content">&nbsp;</td>
            <td class="table-content">&nbsp;</td>
            <td class="table-content">&nbsp;</td>
            <td class="table-content">&nbsp;</td>
            <td class="table-content">&nbsp;</td>
            <td class="table-content">&nbsp;</td>
            <td class="table-content">&nbsp;</td>
        </tr>
        <tr>
            <td class="table-heading">18</td>
            <td class="table-heading">---</td>
            <td class="table-content">&nbsp;</td>
            <td class="table-content">&nbsp;</td>
            <td class="table-content">&nbsp;</td>
            <td class="table-content">&nbsp;</td>
            <td class="table-content">&nbsp;</td>
            <td class="table-content">&nbsp;</td>
            <td class="table-content">&nbsp;</td>
            <td class="table-content">&nbsp;</td>
            <td class="table-content">&nbsp;</td>
            <td class="table-content">&nbsp;</td>
            <td class="table-content">&nbsp;</td>
            <td class="table-content">&nbsp;</td>
            <td class="table-content">&nbsp;</td>
            <td class="table-content">&nbsp;</td>
        </tr>
        <tr>
            <td class="table-heading">19.05</td>
            <td class="table-heading">3/4</td>
            <td class="table-content">&nbsp;</td>
            <td class="table-content">&nbsp;</td>
            <td class="table-content">&nbsp;</td>
            <td class="table-content">&nbsp;</td>
            <td class="table-content">&nbsp;</td>
            <td class="table-content">&nbsp;</td>
            <td class="table-content">&nbsp;</td>
            <td class="table-content">&nbsp;</td>
            <td class="table-content">&nbsp;</td>
            <td class="table-content">&nbsp;</td>
            <td class="table-content">&nbsp;</td>
            <td class="table-content">&nbsp;</td>
            <td class="table-content">&nbsp;</td>
            <td class="table-content">&nbsp;</td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
<table>
</table>

محصولات مشابه